The strongest moment is always now

С нас е по-вкусно

С нас е по-вкусно

“С нас е по-вкусно” – Европейска кампания за повишаване консумацията на плодове и зеленчуци

Кампанията „С нас е по-вкусно” е по инициатива на Европейския съюз и се осъществява пилотно в три европейски държави – България, Румъния и Словакия.

Целта на проекта е да се изпробват конкретни подходи за повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци.  Установено е, че в ЕС хората с по-нисък социално –икономически статус консумират по-малко плодове и зеленчуци. Поради това проектът е насочен преимуществено към три основни целеви групи:

  • Деца
  • Бременни
  • Възрастни хора над 60 г.

Кампанията има за цел да привлече вниманието и да се повиши мотивацията за готвене и консумация  на пресни плодове и зеленчуци сред 3-те целеви групи от населението, както и да се разпространят готварските умения и интереси. За постигането на тази цел, във всяка предварително избрана организация се провеждат ежемесечни кулинарни демонстрации в периода ноември 2012 г. – юни 2013 г.

Янев и Янев отговаря за цялостната реализация на проекта на територията на България – проучване на обществените нагласи сред целевите аудитории, адаптиране на информационните материали, подготовка и реализация на кулинарните демонстрации, отразяване на проекта в медийното пространство.